Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Componenta 2: DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ – ACTIVITATEA DE FORMARE – Articol informativ
Data: 30.04.2011


 30 aprilie 2011

 

ŞCOLI ŞI COMUNITĂŢI ÎN ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII

 

Componenta 2: DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

–  ACTIVITATEA DE FORMARE –

Articol informativ

 

Componenta 2 - Dezvoltare instituţională are ca obiectiv general creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor incluse în proiect de a elabora şi implementa strategii eficiente de prevenire a abandonului şcolar. Activităţile din această componentă vizează elaborarea unor strategii, planuri operaționale, proceduri și instrumente pentru dezvoltare instituțională, crearea unor rețele de colaborare între școli și instituții locale, desfășurarea unor  sesiuni de formare pentru dezvoltarea capacității instituționale, la care participă persoane din școli, membre ale Grupurilor de lucru locale şi scrierea unui ghid pentru managerii de şcoli.

Activitatea de formare a avut la bază seminariile tematice organizate în lunile noiembrie și decembrie 2010 în cadrul proiectului și varianta de lucru a ghidului de dezvoltare instituțională, elaborată în decembrie 2010, ianuarie și februarie 2011, ghid care a constituit principalul suport de curs pentru aceste sesiuni de formare. Grupurile de lucru instruite în cadrul sesiunilor de formare vor elabora strategiile de prevenire a abandonului școlar, în cadrul propriilor școli.

Sesiunile de formare organizate în cadrul Componentei de dezvoltare instituțională au vizat dezvoltarea capacității instituționale a celor 40 de școli din proiect de a preveni părăsirea timpurie a școlii și de a reduce riscul de abandon școlar, de a dezvolta şi implementa strategii instituţionale, măsuri şi instrumente educaţionale specifice de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de menţinere în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Cursul a răspuns unor nevoi şi interese  specifice acestor unităţi de învăţământ,  care se confruntă în ultimii ani cu creşterea fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar, resimţindu-se din plin nevoia unor strategii organizaţionale care să asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea acestor fenomene.

Obiectivele activității de formare:

Obiectivele specifice ale sesiunilor de formare au urmărit ca cele 160 de cadre didactice participante:

-         să identifice principalele cauze ale abandonului școlar;

-         să îşi dezvolte competenţele de a depăşi rezistenţa la schimbare;

-         să îşi însuşească  tehnici de motivare a personalului şi a elevilor;  

-         să identifice şi să implementeze  măsuri de dezvoltare instituţională;

-         să identifice şi să înţeleagă funcţiile şi rolurile manageriale;

-         să îşi dezvolte competenţe  pentru practicarea unui management participativ;

-         să identifice factori comunitari cu care şcoala poate colabora;

-         să îşi dezvolte competenţe de a elabora o strategie de dezvoltare instituţională fundamentată pe starea de fapt a comunităţii şcolii ;

-         să identifice  măsuri/ acţiuni/ tipuri de activităţi/ programe menite să crească motivaţia copiilor cu risc de abandon şcolar de a frecventa şcoala.

Sesiunile de formare s-au desfășurat în perioada martie – aprilie 2011. Au participat 160 de cadre didactice, membre ale Grupurilor de lucru locale: directorul, un membru al consiliului de administrație, responsabilul Comisiei de abandon școlar și un membru al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, din fiecare din cele 40 de școli pilot. Formabilii au fost organizați în patru grupe, câte două pentru fiecare din județele implicate în proiect, Dâmbovița și Ilfov. Formatorii, doamnele Teodora Popa, Tatiana Popa (Dâmbovița), Rada Dumitru și Nicoleta Stănică (Ilfov), sub coordonarea responsabilului Componentei 2, doamna Anca Târcă, au propus și desfășurat activităţi de formare bazate pe discuţii focalizate pe construirea de strategii PPTS,  reflecţie, gândire critică asupra materialelor elaborate. S-au adus exemple de bune practici, s-au prezentat posibilităţi de completare, îmbunătăţire a strategiilor elaborate de fiecare şcoală; au existat sugestii pentru ca proiectele de dezvoltare instituţională să asigure măsuri/ acţiuni/ tipuri de activităţi/ programe cât mai specifice, menite să crească motivaţia copiilor cu risc de abandon şcolar de a frecventa şcoala.

Evaluarea fiecărei zile de curs, precum şi evaluarea finală a programului de formare au pus în evidenţă realizarea scopului, a obiectivelor cursului, parcurgerea integrală a conţinuturilor, în conformitate cu designul cursului. Au fost prezentate gradual ideile de proiect de dezvoltare instituţională pentru PPTS, pe fiecare etapă, iar aplicaţiile individuale şi în grup au evidenţiat abordarea sistematică a subiectelor, folosindu-se informaţia dobândită în cadrul cursului precum şi informaţiile şi experienţa profesională personală şi instituţională. Lucrul în grupe a construit o bună dinamică de grup, generându-se o bogăţie de idei, care au putut fi preluate ca exemple de bune practici. Acest aspect a fost apreciat pozitiv de către participanţi, ajutând în gestionarea proiectului instituţional al propriei şcoli prin identificarea  elementelor de progres, precum şi a ideilor inovative ce vor putea intra în PDI – ul ce urmează a fi elaborat de către fiecare şcoală din proiect.

 Strategiile de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, identificate pe parcursul sesiunilor de formare, au pus în evidenţă multiple aspecte ca necesităţi de intervenţie la nivelul grupurilor–ţintă din cele 40 şcoli. Trecerea prin etapele succesive de evoluţie ale proiectului de dezvoltare instituţională a fixat conţinuturile teoretice, susţinând învăţarea experienţială.

Participanţii și-au exprimat explicit interesul pentru cunoaşterea specificului nevoilor copiilor aflaţi în risc de abandon, a măsurilor, acţiunilor,  tipurilor de activităţi/ programe menite să crească motivaţia copiilor cu risc de abandon şcolar de a frecventa şcoala și pentru implicarea partenerilor din comunitățile locale în dezvoltarea programelor de prevenire a părăsirii timpurii a școlii.

Coordonator promovare şi diseminare,

                                                                                                                                                                                                                         Prof. Mihaela Anton 


« înapoi