Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Metodologia de implementare a Programului ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” Articol informativ
Data: 01.04.2011


 01 aprilie 2011

 

ŞCOLI ŞI COMUNITĂŢI ÎN ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII

 

Metodologia de implementare a Programului ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

Articol informativ

 

 

 

Metodologia programului Școală după școală, elaborată în luna martie 2011, de coordonatorul acestei componente, doamna Anița Dulman, în colaborare cu experții Popa Tatiana, Voicu Aurica, Annibali Silvia, Vischentti Danilo, Brugnoli Simona, Valicenti Giuseppe, reglementează modul de implementare a programului Şcoala după şcoală derulat în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110, Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii și cuprinde 7 capitole:

            Cap. I – Dispoziţii generale;

Cap. II – Organizarea şi funcţionarea programului Şcoala după şcoală;

Cap. III – Implementarea programului;

Cap. IV – Evaluarea  elevilor din programul Şcoala după şcoală;

Cap. V – Monitorizarea;

Cap. VI – Dispoziţii finale;

            Cap. VII – Anexe.

 

 

În cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110, prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii se realizează prin dezvoltarea și implementarea unor programe integrate de învățare formală și nonformală, adaptate nevoilor elevilor, cu efecte asupra învățării pe tot parcursul vieții: ”Școală după școală”, consiliere pentru copii și familiile/tutorii lor, ”Ateliere de vară”, în vederea menținerii copiilor în sistemul de educație.

Programul Şcoala după şcoală oferă sprijin şi asistenţă educaţională pentru copiii proveniţi din medii ce predispun la părăsirea timpurie a şcolii, la marginalizare şi excluziune socială. Activităţile proiectate vor îmbunătăți performanțele şcolare ale elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, ale celor care provin din familii defavorizate, ai căror părinţi au un nivel de educaţie scăzut sau sunt analfabeţi, din familii în care abandonul şcolar este întâlnit la fraţii mai mari şi care obişnuiesc să retragă copiii de la şcoală, din familii care nu pot asigura supravegherea necesară pregătirii copiilor pentru şcoală, cu un coeficient ridicat de risc pentru evoluţia copilului.

Programul va asigura accesul pentru 950 elevi din ciclurile primar şi gimnazial aflaţi în situaţii de risc, la un program educaţional alternativ cu caracter remedial şi/sau recreaţional cu efecte pozitive asupra dezvoltării unor deprinderi de muncă intelectuală, ca premisă a dezvoltării capacităţii de învăţare autonomă şi creşterea interesului pentru învăţare. Acesta este un obiectiv specific subsumat obiectivului general de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de menţinere în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.

În fiecare unitate de învăţământ în care se organizează programul Şcoala după şcoală se va forma o grupă de 10 elevi proveniţi din clasele I-IV şi o grupă de 10 elevi proveniţi din clasele V-VIII. La grupa de elevi din clasele I-IV vor lucra 1-2 învăţători, iar la grupa de elevi din gimnaziu vor lucra 2- 3 profesori, formaţi în cadrul cursurilor de formare specifică programului Şcoala după şcoală. Programul se va derula 4 zile pe săptămână, de luni până joi, în intervalul orar 9,30–12,30 pentru elevii care învaţă după amiază şi 12,30–15,30 pentru elevii care învaţă dimineaţa.

Structura programului Şcoala după şcoală:

-  sprijin în efectuarea temelor, activităţi remediale, de aprofundare (2 ore);

-  activităţi de socializare, recreative, dezvoltare personală, socioanimaţie, vizionare de filme educative, de utilizare a platformei e - learning, de comunicare online cu părinţii, după caz (1 oră).

     Perioada de implementare a programului va respecta structura anului şcolar pe durata pilotării, respectiv extinderii programului. Programul Şcoala după şcoală este pilotat în semestrul al II - lea al anului şcolar 2011 - 2012 şi extins în semestrul I al anului şcolar 2012 – 2013.

Beneficiarii programului Şcoala după şcoală:

a. elevii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani aflaţi în situaţia riscului de părăsire timpurie a şcolii din motive psihologice, familiale, sociale, economice;

b. elevii cu posibilităţi materiale reduse care vor beneficia de sprijin material concretizat în hrană şi materiale educaţionale;

 c. elevii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate cărora li se creează şi posibilitatea de a comunica online cu părinţii prin intermediul platformei IT.

Toţi elevii cuprinşi în program vor beneficia de servicii educaţionale constând în suport pentru efectuarea temelor şi pentru dezvoltarea personală .

          Activităţile implementate în cadrul programului Şcoala după şcoală:

          Activităţi de socializare şi de relaţionare, prin care copiii vor fi încurajaţi să se exprime având în vedere nevoile lor emoţionale.

         Activităţi intelectuale/educaţionale, de efectuare asistată a temelor, de aprofundare a cunoştinţelor, de recuperare şcolară şi ameliorare a dificultăţilor în învăţare, de remediere comportamentală şi atitudinală.

         Activităţi recreative, care vor fi concepute ca situaţii de valorizare a aptitudinilor elevilor,  de recunoaştere şi apreciere a înclinaţiilor acestora, de afirmare a elevilor pentru educarea unei stime de sine în acord cu potenţialul fiecărui elev (concursuri, cercuri pe discipline, vizionarea de filme, efectuarea de vizite tematice, activităţi practice, activităţi manual, activităţi de educaţie plastică sau jocuri distractive cu valenţe educative, jocuri pentru dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei, activităţi de socioanimaţie).

  Cadrele didactice implicate în acest program vor realiza planificarea activităţilor de sprijin în învăţare şi a intervenţiilor individualizate, furnizarea unor consultaţii pentru părinte/reprezentant legal/alte persoane importante pentru copil, precum și monitorizarea frecvenţei, evaluarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a intervenţiilor diferenţiate pentru fiecare elev.

            Programul va fi flexibil, se va desfăşura în spaţiul destinat programului sau în afara acestuia, în spaţii informale, în laboratorul  de informatică, în sala de sport etc. cu toţi elevii sau diferenţiat, în funcție de tema/activitatea propusă sau impusă de nevoile individuale sau ale grupului.

          

 

Metodologia programului Școală după școală precizează și un Cod etic al cadrului didactic, precum și Atribuţiile cadrelor didactice implicate în acest program, în calitate de coordonatori locali ai activităţilor de proiect la nivelul şcolii şi comunităţii acesteia, atribuții structurate pe tipuri de activități:

a.    Activități pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor;

b.    Activități de instruire pentru utilizarea portalului I.T.;

c.    Activități în cadrul programului Școala după şcoală;

d.    Activităţi în cadrul componentei Ateliere de vară;

e.    Organizarea programelor de consiliere pentru elevi și părinți/tutori din cele 40 de școli;

f.     Organizarea de excursii şi tabere pentru copiii din programul Școală după şcoală, care dovedesc frecvenţă bună şi progres şcolar;

g.    Activităţi transversale.

 

Implementarea programului prevede alcătuirea unei baze de nevoi specifice ale copiilor, pentru a proiecta activităţi corespunzătoare, organizarea unor activităţi de identificare a stărilor emoţionale ale copiilor, pentru dezvoltarea vocabularului emoţiilor, pentru exersarea abilităţilor de comunicare şi de relaţionare, de descoperire a valorii proprii fiecărui copil, de întâmpinare a copiilor, întâlniri cu grupul, discuţii în cerc, exerciţii de energizare şi de intercunoaştere, aplicarea unor tehnici prin care copiii şi tinerii vor fi ajutaţi să-şi conştientizeze, să-şi exprime şi să-şi controleze stările afective, desfăşurarea de activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, promovarea egalității de şanse.

Anexele Metodologiei Școală după școală reprezintă instrumente deosebit de utile pentru persoanele implicate în implementarea programului: fișe, declarații, sugestii pentru amenajarea spațiului specific, sugestii privind realizarea planului individual de învățare, materiale-resursă pentru activitățile de socializare, materiale-resursă pentru dezvoltarea capacităţii de cooperare, materiale-resursă pentru jocuri de energizare, modele de activități cu elevii care au dificultăţi de relaţionare, grile de planificare a activităților, modele de rapoarte privind tipurile de evaluare a elevilor, modele de fișe de monitorizare.

 

Coordonator promovare şi diseminare,

                                                                                                    Prof. Mihaela Anton


« înapoi