Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Lansarea Programului ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
Data: 15.02.2012


 Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în calitate de beneficiar, și Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, în calitate de partener,  au demarat la 01 februarie 2012 implementarea programului Şcoală după şcoală, în cadrul proiectului POSDRU ”Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii”, proiect prin care sunt dezvoltate și implementate programe integrate de învățare formală și nonformală, adaptate nevoilor elevilor, în vederea menținerii copiilor în sistemul de educație.

Programul Şcoala după şcoală oferă sprijin şi asistenţă educaţională pentru copiii proveniţi din medii ce predispun la părăsirea timpurie a şcolii, la marginalizare şi excluziune socială. Activităţile proiectate vor îmbunătăți performanțele şcolare ale elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, ale celor care provin din familii defavorizate, ai căror părinţi au un nivel de educaţie scăzut şi care obişnuiesc să retragă copiii de la şcoală, din familii care nu pot asigura supravegherea necesară pregătirii copiilor pentru şcoală, cu un coeficient ridicat de risc pentru evoluţia copilului.

Programul asigură accesul elevilor din ciclurile primar şi gimnazial aflaţi în situaţii de risc, la un program educaţional alternativ cu caracter remedial şi/sau recreaţional, cu efecte pozitive asupra dezvoltării unor deprinderi de muncă intelectuală, ca premisă a dezvoltării capacităţii de învăţare autonomă şi creşterea interesului pentru învăţare. Acesta este un obiectiv specific subsumat obiectivului general de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de menţinere în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.

Conform metodologiei specifice, elaborate în cadrul proiectului, programul va fi pilotat în 10 unități școlare, câte 5 în fiecare din cele două județe implicate în proiect, Dâmbovița și Ilfov, începând cu semestrul al II-lea al acestui an școlar, și va fi extins în alte 10 școli în anul școlar următor, 2012-2013. 

În fiecare unitate de învăţământ în care se organizează programul Şcoala după şcoală se va forma o grupă de 15 elevi proveniţi din clasele I-IV şi o grupă de 15 elevi proveniţi din clasele V-VIII. Învățătorii și profesorii care vor lucra cu elevii acestor grupe sunt beneficiari ai cursurilor de formare specifică programului Şcoala după şcoală.

În județul Dâmbovița, lansarea programului Şcoala după şcoală s-a derulat în perioada 27 – 31 ianuarie 2012, în cele 5 unități școlare pilot: Școala Bucșani, Școala nr. 3 Pucioasa, Școala Potlogi, Școala Ungureni-Râncaciov, Școala ”Tudor Vladimirescu” Târgoviște. La eveniment au participat elevi, părinți, cadre didactice și reprezentanți ai comunității. Autoritățile locale și părinții au manifestat disponibilitate și interes față de solicitarea școlii de a participa la activitate, un număr semnificativ de reprezentanți ai comunității răspunzând afirmativ invitației. Echipa de proiect din fiecare școală  a prezentat invitaților scopul, obiectivele și tipul activităților care vor fi desfășurate în cadrul programului, precum și sala de clasă „Școală după școală”, explicând principiile educative care au stat la baza amenajării acesteia. Prin proiect au fost asigurate dotările materiale necesare amenajării acestui spațiu, cadrele didactice implicate reușind să dea căldură și culoare sălii de clasă în care copiii își vor petrece, într-un mod util și plăcut, timpul înainte sau după școală.

Programul se va derula 4 zile pe săptămână, de luni până joi, în intervalul orar 9,30–12,30 pentru elevii care învaţă după amiază şi 12,30–15,30 pentru elevii care învaţă dimineaţa .

Structura programului Şcoala după şcoală:

-  sprijin în efectuarea temelor, activităţi remediale, de aprofundare (2 ore);

-  activităţi de socializare, recreative, dezvoltare personală, socioanimaţie, vizionare de filme educative, de utilizare a platformei e - learning, de comunicare online cu părinţii, după caz (1 oră);

-  masă de prânz (au fost subcontractate servicii de catering, deoarece timpul petrecut de elevi în şcoală va creşte, iar familiile lor au posibilităţi materiale reduse).

Beneficiarii programului Şcoala după şcoală:

a. elevii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani aflaţi în situaţia riscului de părăsire timpurie a şcolii din motive psihologice, familiale, sociale, economice;

b. elevii cu posibilităţi materiale reduse care vor beneficia de sprijin material concretizat în hrană şi materiale educaţionale;

 c. elevii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate cărora li se creează şi posibilitatea de a comunica online cu părinţii prin intermediul platformei IT.

Toţi elevii cuprinşi în program vor beneficia de servicii educaţionale constând în suport pentru efectuarea temelor şi pentru dezvoltarea personală .

          Activităţile implementate în cadrul programului Şcoala după şcoală:

          Activităţi de socializare şi de relaţionare, prin care copiii vor fi încurajaţi să se exprime având în vedere nevoile lor emoţionale.

         Activităţi intelectuale/educaţionale, de efectuare asistată a temelor, de aprofundare a cunoştinţelor, de recuperare şcolară şi ameliorare a dificultăţilor în învăţare, de remediere comportamentală şi atitudinală.

         Activităţi recreative, care vor fi concepute ca situaţii de valorizare a aptitudinilor elevilor,  de recunoaştere şi apreciere a înclinaţiilor acestora, de afirmare a elevilor pentru educarea unei stime de sine în acord cu potenţialul fiecărui elev (concursuri, cercuri pe discipline, vizionarea de filme, efectuarea de vizite tematice, activităţi practice, activităţi manual, activităţi de educaţie plastică sau jocuri distractive cu valenţe educative, jocuri pentru dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei, activităţi de socioanimaţie).

  Cadrele didactice implicate în acest program vor realiza planificarea activităţilor de sprijin în învăţare şi a intervenţiilor individualizate, furnizarea unor consultaţii pentru părinte/reprezentant legal/alte persoane importante pentru copil, precum și monitorizarea frecvenţei, evaluarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a intervenţiilor diferenţiate pentru fiecare elev.

            Programul va fi flexibil, se va desfăşura în spaţiul destinat programului sau în afara acestuia, în spaţii informale, în laboratorul  de informatică, în sala de sport etc. cu toţi elevii sau diferenţiat, în funcție de tema/activitatea propusă sau impusă de nevoile individuale sau ale grupului.

Coordonator promovare şi diseminare,

                                                                                                                                               Mihaela Anton  


« înapoi