Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

BULETIN INFORMATIV NR. 6
Data: 29.08.2012


 În perioada iunie – august 2012, în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110 cu titlul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, proiect implementat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, CJRAE Dâmboviţa, CJRAE Ilfov, Fundația Dezvoltarea Popoarelor şi Albafor – Italia, s-au desfășurat următoarele activități:

 

Activităţi de management al proiectului.

Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituționale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

                        - Vizite de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare.

                        - Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală).

Dezvoltarea portalului cu funcţionalităţi multiple.

Pilotarea programului Şcoală după şcoală - monitorizarea progresului individual al elevilor incluși în programul Școală după școală.

Organizarea excursiilor/taberelor pentru copiii din Programul Şcoală după şcoală care dovedesc frecvență bună și progres școlar.

Activități de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituționale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii:

 

*      Vizite de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare

 

            Scopul acestei activități constă în sprijinirea echipelor manageriale din cele 40 de școli pilot din proiect de a elabora și implementa strategii de prevenire a abandonului școlar și reducere a riscului de prevenire timpurie a școlii.

            În perioada iunie - iulie 2012,  s-a realizat coordonarea  implementării strategiilor de dezvoltare instituțională, au fost monitorizate programele operaţionale din Dâmbovița și Ilfov pentru pregătirea vizitelor de lucru in școlile din proiect, au fost consiliate on-line grupurile de lucru din școlile Bucșani, Racovița, Cazaci, Paul Bănică Târgoviște, Tudor Vladimirescu Târgoviște, Comișani, nr.  4 Pucioasa, nr. 3 Pucioasa, 1 Decembrie, Mogoșoaia, Dărăști, Darvari, Ștefănești, Afumați, Ciorogârla, Copăceni, Domnești.

            Au fost realizate 8 vizite de lucru ale expertului în management în școli - pilot din Dâmbovița (la Sc 4 Pucioasa, Potlogi, Poiana, Cazaci, Comișani, Paul Bănică Târgoviște, Tudor Vladimirescu Târgoviște) și 13 vizite de lucru ale expertului în management în școli - pilot din Ilfov (1 Decembrie, Mogoșoaia, Afumați, Dărăști , Ciorogârla, Darvari, Afumați, Domenști, Cornetu, Pantelimon, Glina, Ciorogârla, Copăceni)

             Pe parcursul vizitelor s-au purtat discuții cu membri ai Grupurilor de lucru formate în fiecare școală din director, responsabilul comisiei de prevenire a abandonului școlar, un cadru didactic membru al Consiliului de administratie, un membru al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, un părinte, un reprezentant al comunității locale, s-a acordat asistență membrilor Grupului de lucru din școală pentru sprijinirea implementării strategiilor de dezvoltare instituțională care vizează prevenirea abandonului școlar, s-a verificat în ce măsură strategiile propuse de grupurile de lucru din școli au corespondent în realitatea și specificul unității respective, au fost identificate problemele apărute în activitatea de  implementare, precum și soluții de rezolvare a respectivelor probleme). În județul Ilfov au avut loc vizite în școli care au vizat monitorizarea contribuției atelierelor de vară la dezvoltarea capacității instituționale pentru reducerea abandonului școlar.

Agenda unei vizite de lucru cuprinde verificarea stadiului de implementare a strategiilor pentru atingerea ţintei strategice ,,Prevenirea abandonului şcolar”, analiza situației la învăţătură, a frecvenţei și conduitei elevilor din grupul ţintă, acordare de sprijin pentru implementarea strategiilor prin activităţi de consiliere, corelare cu alte componente ale proiectului, identificarea unor soluţii optime, intervenţie specifică, asistenţă la activităţi, prezentarea concluziilor vizitei, recomandări, stabilirea, împreună cu directorul/ membri ai grupului de lucru a acţiunilor/ măsurilor reglatoare viitoare.

Aspectele urmărite în cadrul vizitelor de lucru:

                     - Stadiul implementării planurilor operaționale din PDI - ținta privind abandonul școlar (activități derulate, respectarea termenelor, rezultate activități etc.);

          -   Programul CONSILIEREA ELEVILOR;

          -   Programul CONSILIEREA PĂRINȚILOR;

          -   Programul ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ;

          -   Programul de parteneriat ȘCOALĂ-COMUNITATE:

          -   Programul de îmbunătățire a ofertei de activități extrașcolare;

                    -   Programul de dezvoltare a rețelelor de colaborare între școli;

          -   Programul de realizare a unui mediu școlar prietenos;

                    -   Cuprinderea elevilor din grupul țintă în activități (din rețele, de consiliere, extrașcolare etc.)

                    -   Nivelul relației  școală - părinți pentru diminuarea risculul de părăsire timpurie a școlii și prevenirea abandonului școlar (proceduri și instrumente utilizate, acțiuni întreprinse, activități derulate)

                     -  Nivelul relației  școală - comunitate pentru diminuarea risculul de părăsire timpurie a școlii și prevenirea abandonului școlar  (instituții implicate, activități specifice etc.)

 

Câteva exemple de bună practică identificate cu ocazia vizitelor de lucru :

 

*      Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală):

  În perioada iunie – august 2012 s-au continuat activitățile din cele 40 rețele de colaborare între școli și comunitățile locale, câte 20 în fiecare județ din proiect, Dâmbovița și Ilfov. Pe portalul proiectului, http://portal.zidezi-lascoala.ro, în secțiunea forumuri au fost postate descrieri ale activităților și imagini cu produse ale acestora.

Activitățile din rețele au ca obiective:

-          facilitarea comunicării între instituții școlare care se confruntă cu o problemă comună – cea a riscului de părăsire timpurie a școlii;

-          schimbul de informaţii privind problematica prevenirii abandonului școlar;

împărtășirea de bune practici, inițiative valoroase, materiale etc. care vizează prevenirea abandonului școlar

Experții din echipa de proiect au coordonatat  dezvoltarea de rețele de colaborare, au comunicat cu școlile pilot și au consiliat membrii echipelor din școli pentru implementarea activităților din rețele și pentru utilizarea portalului în vederea rețelării on line și asigurării vizibilității activităților și produselor realizate în cadrul rețelelor, au analizat forumurile rețelor de colaborare și au acordat de feedback pentru îmbunătățirea activităților din fiecare rețea. 

Pilotarea programului Şcoală după şcoală - monitorizarea progresului individual al elevilor incluși în programul Școală după școală (SDS)

 

                                      

Experţii monitorizare  curriculum au  efectuat vizite  în şcolile – pilot, au  analizat ritmic progresul elevilor la învăţătură şi frecvenţă, au   sprijinit cadrele didactice din echipele de program să implementeze achiziţiile dobândite prin cursurile de formare, să realizeze evaluarea progresului elevilor şi să înregisteze rezultatele elevilor prin mijloace specifice.

Obiectivele activității au urmărit stabilirea nivelului de cunoștințe și deprinderi de muncă intelectuală a elevilor din grupul-țintă la începutul și sfârșitul programului, acordarea de consultanță și sprijin metodologic cadrelor didactice din școlile-pilot pentru implementarea currriculumului, proiectarea activității, individualizarea învățării, managerierea grupului și ameliorarea/dezvoltarea socio-emoțională, identificarea/interpretarea progresului la învățătura, monitorizarea efectuării temelor (calitate și grad de independență), în vederea formării și consolidării deprinderilor de învățare autonomă, monitorizarea progresului elevilor, ilustrat prin conținutul portofoliilor individuale, analiza și interpretarea feed-back-ului obținut de la actorii implicați în program: elevi, cadre didactice, părinți).

            In toate școlile-pilot implementarea curriculum-ului din SDS a avut evidente efecte pozitive asupra elevilor din program, pe multiple componente ale activității: progres școlar, demonstrat de evaluările finale și mediile pe semestrul al doilea, conduita ameliorată în cadrul grupului SDS, la clasă și uneori în familie, formarea unor deprinderi de muncă independentă, în stadii diferite, de la sprijin direct în mică masură, până la independența în efectuarea temelor, precum și voluntariat în oferirea de sprijin în învățare colegilor și în activitățile gospodarești.

 

            Grupul-țintă din programul SDS totalizează 300 de elevi, câte 150 elevi în fiecare din cele două județe implicate în proiect. Cei 300 de elevi incluși în programul SDS, la finalul perioadei de pilotare au înregistrat progres, după cum urmează:

·         84% - progres la învățătură, reflectat prin mediile din cataloage, pe semestrul al II-lea față de primul semestru;

·         94,6% - calitatea efectuării temelor;

·         96% - progresul demonstrat prin portofolii;

·         94% - ameliorarea  frecvenței;

·         94% - optimizarea conduitei.

 

Aspecte pozitive:

-          Spațiile specifice programului sunt primitoare, stimulative pentru învățare și viață de grup, adaptate ritmic etapelor programului;

-          Folosirea activităților de socio-animație, care îi motivează pe elevi în frecventarea școlii și în învățare;

-          Proiectarea activităților de remediere a fost facută în functie de nevoile specifice ale elevilor din fiecare grup. Pentru elevii cu dificultăți majore de învățare sau cu carențe comportamentale au fost elaborate planuri educaționale individualizate;

-          Ameliorarea conduitei școlare, dezvoltarea abilităților și comportamentelor prosociale și prevenirea comportamentului de risc de abandon școlar. S-a demonstrat eficiența activităților de socioanimație prin jocurile de auto- și intercunoaștere, de relaționare multiplă, de exersare a unor procese intelectuale, emoționale și volitive, care au avut efecte benefice în activitatea de remediere și efectuare a temelor, ca și în ameliorarea conduitei;

-          Parteneriatul cu părinții/ tutorii elevilor din program a arătat ca cei mai multi părinți sunt atașati programului, exprimă susținere față de activitățile derulate.

     

      Programul Şcoala după şcoală va  fi extins în semestrul I al anului şcolar 2012 – 2013. Vor fi incluşi în program 300 de elevi din alte 10 şcoli, 5 din Dâmboviţa, 5 din jdeţul Ilfov. Înscrierea elevilor în cadrul programului Şcoala după şcoală implică respectarea principiului egalităţii de şanse având acces egal în program fetele, băieții, copiii cu dizabilități, copiii de diferite religii etc. 

 

 

Organizarea excursiilor/taberelor pentru copiii din Programul Şcoală după şcoală care dovedesc frecvență bună și progres școlar

 

 

În scopul atragerii şi menţinerii în procesul de educaţie a  copiilor expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, în cadrul proiectului au fost organizate excursii şi tabere la care au participat  două sute de copii cu  progres la învăţătură şi frecvenţă bună, ca urmare a participării la programul Şcoala după şcoală. Activitatea s-a derulat în vacanţa de vară, în lunile iulie și august 2012. Din  fiecare şcoală din proiect au fost selectaţi, pe baza unor criterii elaborate prin consultarea  cu echipa de proiect, câte 10 copii participați la tabere și alți 10 copii participanți la excursii. Au fost consultați  elevii şi experţii locali în vederea organizării unor excursii şi tabere adecvate intereselor elevilor, s-au purtat discuţii cu însoţitorii de grup tabără, cu însoţitorii de grup pentru stabilirea locației taberei și a traseului excursiei și pentru elaborarea programului activităţilor nonformale organizate prin excursii şi tabere.

Copiii din şcolile din judeţul Ilfov au vizitat oraşul Târgovişte, iar cei din Dâmboviţa au mers în excursie la  Bucureşti. În programul excursiilor au fost incluse  ateliere tematice în cadrul cărora copiii au participat la  activităţi  practice într-un laborator de patiserie, activităţi  de documentare, recreative, de fotografie etc. Printre participanţi au fost  copii care  au ieşit pentru prima dată din localitățile în care trăiesc, pentru acestia excursia constituind un eveniment cu deosebită rezonanţă afectivă asupra lor.
             Taberele organizate la Moeciu si Ighiu au oferit copiilor  ocazii  de relaxare, socializare, joc, învăţare activă, dezvoltarea universului de cunoaştere şi a unor abilitaţi de viaţă autonomă. Feedback-ul obţinut de la copii relevă bucuria prilejuită de participarea la aceste activităţi. Ne așteptăm ca satisfacția recompensei să susţină motivaţia copiilor pentru învăţare şi frecvenţă foarte  bună şi anul şcolar următor.


 

Impresii ale copiilor participanți:

foarte, foarte frumos!...am făcut drumeții, ne-am jucat, am vizitat castelul Bran, am făcut o drumeție la cascadă...am sărit în trambulină...ne-am împrietenit cu elevi din alte școli din județ și încă păstrăm legătura cu ei...ne-am plimbat cu bicicleta... superb! ne-a plăcut foarte mult vila la care am fost cazați și am avut parte de foarte multe surprize din partea gazdelor, cărora le mulțumim foarte


mult...foc de tabără...tort festiv în ultima seară, karaoke, dans...sperăm să revenim în acel loc în care ne-am simțit minunat!”

 

a fost o excusie de neuitat pentru elevii din cadrul proiectului SDS, care s-au bucurat foarte mult de cadoul primit, pentru progresul făcut în timpul celui de-al doilea semestru

Coordonator promovare și diseminare,

Mihaela Anton 


« înapoi