Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

BULETIN INFORMATIV NR.7
Data: 30.11.2012


 În perioada septembrie – noiembrie 2012, în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110 cu titlul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, proiect implementat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, CJRAE Dâmboviţa, CJRAE Ilfov, Fundația Dezvoltarea Popoarelor şi Albafor – Italia, s-au desfășurat următoarele activități:

 

Activităţi de management al proiectului.

Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituționale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

                        - Vizite de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare.

                        - Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală).

Dezvoltarea portalului cu funcţionalităţi multiple.

Pilotarea programului Şcoală după şcoalăextinderea programului Școală după școală.

Organizarea excursiilor/taberelor pentru copiii din Programul Şcoală după şcoală care dovedesc frecvență bună și progres școlar.

Utilizarea portalului cu funcționalități multiple.

Consilierea elevilor. Caravana consilierii pentru tutori/părinți, pe principiul resursa urmează beneficiarul.

Activități de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituționale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii:

*      Vizite de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare

 

            Activitatea are ca scop sprijinirea echipelor manageriale din cele 40 de școli pilot din proiect de a elabora și implementa strategii de prevenire a abandonului școlar și reducere a riscului de prevenire timpurie a școlii.

Agenda vizitelor de lucru a cuprins:

·      Evaluarea gradului de  dezvoltare a capacității instituționale a școlii din perspectiva prevenirii părăsirii timpurii a şcolii;

·      Analiza progresului înregistrat de elevii din grupul țintă în ceea ce privește frecvența, conduita, învăţătura;

·      Evaluarea situației abandonului școlar/ riscului de părăsire timpurie a școlii la nivelul grupului țintă;

·      Identificarea împreună cu echipa de proiect a unor soluții optime care să asigure sustenabilitatea achizițiilor dobândite prin proiect după terminarea acestuia;

·      Consilierea echipei de proiect pentru implementarea planului operațional 2012-2013 al țintei strategice din PDI care vizează reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii/ prevenirea abandonului școlar;

·      Prezentarea concluziilor, recomandărilor;

·      Stabilirea acţiunilor/ măsurilor viitoare cu caracter reglator.

Surse de informare:

-     Cataloage şcolare;

-     Dosarul PPTS;

-     Observarea spaţiilor şcolare.

 

                 În perioada septembrie – noiembrie 2012, vizitele de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare au urmărit evaluarea gradului de dezvoltare a capacităţii instituţionale a şcolii din perspectiva prevenirii părăsirii timpurii a școlii pe perioada unui an școlar (septembrie 2011 – septembrie 2012), pornind de la starea inițială, analizând intervențiile realizate prin proiect, apreciind stadiul evoluției (progres/stagnare/regres) și stabilind măsuri cu caracter reglator pentru perioada  septembrie – decembrie 2012.

                 Aspectele de dezvoltare instituțională evaluate:

 

1. Existența unei strategii a școlii – PDI care să vizeze prevenirea abandonului școlar;

2. Aplicarea de strategii didactice destinate promovării şi încurajării învăţării individuale, învăţarii în cadrul unui grup sau învăţarii în contexte informale sau nonformale;

3. Elaborarea şi furnizarea de programe de educaţie remedială care răspund nevoilor elevilor şi promovează egalitatea şanselor;

4. Dezvoltarea de activităţi extracurriculare şi utilizarea acestora ca resorturi motivaţionale pentru tinerii în situaţie de risc;

5. Formarea personalului didactic pentru implementarea unor strategii didactice adecvate prevenirii părăsirii timpurii a şcolii;

6. Îmbunătăţirea mediului fizic şcolar astfel încât să fie atractiv şi sigur pentru elevi;

7. Achiziţionarea de materiale și echipamente care să faciliteze învăţarea;

8. Atragerea sprijinului familiei şi implicarea părinţilor care manifestă o atitudine negativă faţă de educaţie;

9. Formarea părinţilor pentru susţinerea demersului de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii;

10. Dezvoltarea de parteneriate cu şcolile din comunitatea educaţională în scopul schimbului de bune practici în domeniul prevenirii timpurii a școlii;

11. Atragerea sprijinului reprezentanţilor comunităţii şi ai altor parteneri relevanţi de la nivel local şi judeţean;

12. Formarea membrilor comunităţii locale pentru sprijinirea şcolii şi a familiilor ai căror copii sunt în situaţie de risc de abandon şcolar;

13. evaluarea situației abandonului școlar/riscului de părăsire timpurie a școlii la nivelul grupului țintă;

14. analiza sustenabilității proiectului la nivelul școlilor pilot.

 

                 Observații generale privind  gradul de dezvoltare a capacității instituționale a școlilor vizitate:

-       Școlile au elaborat şi implementat strategii eficiente pentru reducerea riscului de abandon în rândul elevilor;

-       Programele derulate pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii au avut succes şi au produs un impact pozitiv asupra elevilor;

-       Activităţile proiectate s-au desfăşurat in general în condiţii bune şi au produs efecte pozitive asupra elevilor din grupul ţintă;

-       Şcolile au un aspect prietenos, sălile de clasă sunt personalizate, mobilierul este, în general nou, afişajul reactualizat. Pe holurile şcolii se regăsesc produse ale activităţii elevilor;

-       Membrii echipelor de proiect de la nivelul fiecărei şcoli colaborează foarte bine unii cu alţii, cu ceilalţi colegi din şcoală, cu părinţii elevilor din grupul ţintă;

-       Școlile desfăşoară activităţi educative în parteneriat cu şcolile din reţelele de colaborare și activităţi extraşcolare atractive în care sunt implicaţi elevii cu risc de abandon;

-       Cea mai mare parte a elevilor au înregistrat progres la învăţătură, iar numărul de absenţe a scăzut;

-       Ca urmare a cuprinderii in activităţile derulate prin proiect, riscul de abandon a scăzut considerabil;

-       Din discuţiile cu membrii echipelor de proiect reiese dorinţa acestora de a continua activităţile iniţiate prin proiect deoarece au produs efecte pozitive asupra situaţiei la invăţătură, a frecvenţei şi conduitei elevilor. Prin proiect a fost amenajat un spaţiu destinat derulării activităţilor, au fost primite materiale şi echipamente utile şi atractive ce pot fi utilizate in activităţile viitoare.

-       Primăriile localităților manifestă disponibilitatea de a se implica prin susţinerea materială a elevilor aflaţi in situaţie de risc şi  a desfăşurării unor activităţi educative extraşcolare.

 

 

      Bune practici dezvoltate prin proiect ce trebuie continuate:

 

·         Desfăşurarea de activităţi educative în parteneriat cu şcolile din reţelele de colaborare;

·         Continuarea colaborării cu instituţii din comunitate;

·         Derularea programului „Atelierele de vară”

·         Implicarea comunităţii in susţinerea materială a desfăşurării unor activităţi educative;

·         Implicarea Asociaţiei de părinţi in susţinerea programului „Şcoală după şcoală”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală):

 

Activitățile din cele 40 rețele de colaborare între școli și comunitățile locale, câte 20 în fiecare județ din proiect, Dâmbovița și Ilfov, au continuat în perioada septembrie - noiembrie 2012. Pe portalul proiectului, http://portal.zidezi-lascoala.ro, în secțiunea forumuri au fost postate descrieri ale activităților și imagini cu produse ale acestora.

 


Activitățile din rețele au ca obiective:

-          facilitarea comunicării între instituții școlare care se confruntă cu o problemă comună – cea a riscului de părăsire timpurie a școlii;

-          schimbul de informaţii privind problematica prevenirii abandonului școlar;

-          împărtășirea de bune practici, inițiative valoroase, materiale etc. care vizează prevenirea abandonului școlar.

 

Experții din echipa de proiect au coordonatat  dezvoltarea de rețele de colaborare, au comunicat cu școlile pilot și au consiliat membrii echipelor din școli pentru implementarea activităților din rețele și pentru utilizarea portalului în vederea rețelării on line și asigurării vizibilității activităților și produselor realizate în cadrul rețelelor, au analizat forumurile rețelor de colaborare și au acordat de feedback pentru îmbunătățirea activităților din fiecare rețea.

În cadrul unei rețele, fiecare școală a postat pe forumul de pe portalul proiectului diverse materiale legate de problematica abandonului școlar:

-          informații/ știri/ noutăți privind derularea programului ȘDȘ, implementarea strategiilor de dezvoltare instituțională pentru prevenirea abandonului școlar;

-          documente specifice elaborate de echipa școlii pentru optimizarea demersurilor de prevenire a abandonului școlar;

-          imagini/ fotografii/ filmulețe/ prezentări power point relevante;

-          analize realizate la nivelul instituției;

-          reflecții pe teme specifice problematicii proiectului PPTS;

-          modele de activități cu elevii din grupul țintă/  profesorii/ părinții din grupul țintă;

-          produse realizate de elevii din grupul țintă;

-          inițiative ale unor instituții din comunitate care sprijină prevenirea abandonului școlar;

-          mesaje referitoare la reacții ale elevilor/ părinților din grupul țință cuprins în proiect;

-          statistici/ studii de caz privind progresul școlar al elevilor din grupul țintă;

-          diverse materiale resursă utilizate la nivelul școlii;

-          idei și acțiuni de asigurare a sustenabilității proiectului în colaborare cu  comunitatea locală.

 

 

Dezvoltarea portalului cu funcţionalităţi multiple

 

Activitatea vizează gestionarea/configurarea conturilor utilizatorilor la solicitarea acestora, gestionarea activității rețelelor comunitare în cadrul portalului în secțiunile specifice, prin toate sesizarile primite direct sau prin intermediul centrului de suport pus la dispoziția tuturor utilizatorilor prin adresa suport@zidezi-lascoala.ro, precum și mentenanța portalului, a platformei elearning și a serverelor ce ruleaza aplicația.

În cadrul acestei activități sunt urmărite aspectele:

- accesarea săptămânală a portalului în toate secţiunile sale şi observarea activităţii;

- colectarea lunară a datelor statistice care vizează numărul de vizite din luna curentă, durata sesiunilor în care utilizatorii au fost   activi pe portal, activităţile derulate de utilizatori;

- analiza şi interpretarea datelor;

- întocmirea raportului de activitate şi informarea echipei de management în legătură cu constatările/concluziile activit
« înapoi