Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

BULETIN INFORMATIV NR. 8
Data: 31.01.2013


 Proiectul POSDRU/91/2.2/S/64110 cu titlul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, CJRAE Dâmboviţa, CJRAE Ilfov, Fundația Dezvoltarea Popoarelor şi Albafor – Italia, se află în ultima sa lună de implementare.

A fost un proiect generos, care a presupus derularea unor activități diverse, concertate pentru a realiza obiectivul  propus, și anume prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, din cele două județe, Dâmbovița și Ilfov.

In acest sens, proiectul a realizat o abordare integrată a intervenției asupra elevilor supuși riscului de părăsire timpurie a școlii și a dezvoltat politici, strategii, instrumente, programe educaţionale alternative, în vederea menținerii acestor elevi  în sistemul de educație, creșterii interesului lor pentru învățare și dezvoltării parteneriatului școală – comunitate, obținându-se rezultate mai bune decât cele anticipate.

Elementele inovative pe care le-a adus proiectul nu reprezintă simple soluții la problemele existente, ci valoare adăugată, reprezentată de:

- creșterea capacității școlilor de a elabora și implementa politici și instrumente specifice prevenirii și diminuării abandonului școlar,

- formarea profesorilor pe problematica învățării centrate pe elev,

- consilierea părinților pentru ameliorarea abilităților parentale,

- consilierea elevilor pentru dezvoltare personală și motivație pentru învățare,

- activităţi inovatoare cu caracter integrat, promovate prin programele Școală după școală, Atelierele de vară,

- consiliere la distanță,

- platforma online de învățare și de comunicare.

Activitățile derulate au fost apreciate de participanții la seminariile și conferințele de diseminare a rezultatelor proiectului, considerându-le  exemple de bună practică, care sperăm că vor fi continuate în școlile pilot și preluate de alte unități școlare din cele două județe, Dâmbovița și Ilfov, precum și de alte județe din țară. Produsele dezvoltate în proiect pot constitui materiale resursă pentru toate școlile din țară confruntate cu problema abandonului școlar, iar profesorii, învățătorii din școlile pilot pot fi persoane resursă pentru implementarea unor proiecte asemănătoare.

Preocuparea noastră în această etapă este legată de asigurarea sustenabilității proiectului. Nu este ușor, nici recomandabil, pentru cei 1700 de elevi din grupul țintă ca activitățile să înceteze brusc, cu atât mai mult cu cât progresele școlare și educaționale ale acestora sunt evidente. Încercăm, de aceea, să facem cunoscute la un nivel cât mai larg rezultatele, produsele, materialele realizate în cadrul diverselor activități ale proiectului, la nivelul celor două județe implicate în proiect și la nivel național.

În acest sens, ne adresăm tuturor factorilor locali interesați de problematica elevilor aflați în risc de abandon școlar, în special Consiliului Județean Dâmbovița, Consiliului Județean Ilfov, primăriilor, consiliilor locale, ONG-urilor, pentru a sprijini școlile în continuarea activităților derulate în acest proiect. Sperăm ca această conferință să creeze cadrul favorabil identificării de soluții pentru asigurarea sustenabilității proiectului.

 

Principalele activități ale proiectului: 

1.                  Realizarea unui studiu pentru întocmirea unei baze de date privind riscul de părăsire timpurie a şcolii şi  identificarea nevoilor specifice ale grupului ţintă.

2.                  Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. 

3.                  Dezvoltarea unui portal cu functionalităţi multiple: realizarea de lecţii interactive, jocuri, teste pentru elevi; comunicare cu experți / colegi, comunicare între elevi şi părinţii lor, plecaţi în străinătate, consiliere online pentru elevi, crearea unei comunităţi online de colaborare între şcoli. 

4.                  Proiectarea, organizarea și derularea programului Şcoala după şcoală

5.                  Organizarea şi  desfăşurarea Atelierelor de vară cu copiii care urmau să fie înscriși în clasa I şi care nu au frecventat sau au avut o frecvenţă slabă la gradiniţă.

6.                  Organizarea programelor de consiliere pentru elevi şi părinţi / tutori din cele 40 şcoli cuprinse în proiect.

7.                  Organizarea de excursii şi tabere pentru copiii din programul Şcoala după şcoală cu frecvenţă bună şi progres şcolar.

8.                  Activităţi de diseminare.

 

În perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013, s-au desfășurat și/sau se vor desfășura următoarele activități:

Ø    Activităţi de management al proiectului.

Ø    Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituționale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

            - Vizite de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare.

            - Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală).

Ø    Dezvoltarea portalului cu funcţionalităţi multiple.

Ø    Pilotarea programului Şcoală după şcoală.

Ø    Consilierea elevilor. Caravana consilierii pentru tutori/părinți, pe principiul resursa urmează beneficiarul.

Ø    Activități de diseminare a rezultatelor proiectului.

 

 

 

 

Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituționale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii

 

Componenta 2 - Dezvoltare instituţională a avut ca obiectiv general creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor incluse în proiect de a elabora şi implementa strategii eficiente de prevenire a abandonului şcolar. Activităţile din această componentă au vizat elaborarea unor strategii, planuri operaționale, proceduri și instrumente pentru dezvoltare instituțională, crearea unor rețele de colaborare între școli  și instituții locale, desfășurarea unor  sesiuni de formare pentru dezvoltarea capacității instituționale, la care participă persoane din școli, membre ale Grupurilor de lucru locale şi scrierea unui ghid pentru managerii de şcoli.

 

 

*                  Vizite de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare

 

            Scopul acestei activități constă în sprijinirea echipelor manageriale din cele 40 de școli pilot din proiect de a elabora și implementa strategii de prevenire a abandonului școlar și reducere a riscului de prevenire timpurie a școlii. Pe parcursul vizitelor s-au purtat discuții cu membri ai Grupurilor de lucru formate în fiecare școală din director, responsabilul comisiei de prevenire a abandonului școlar, un cadru didactic membru al Consiliului de administratie, un membru al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, un părinte, un reprezentant al comunității locale.

 

Vizitele de lucru au urmărit verificarea stadiului de implementare a strategiilor pentru atingerea ţintei strategice ,,Prevenirea abandonului şcolar” din Planul de dezvoltare instituțională și planul operațional semestrial, analiza situației la învăţătură, a frecvenţei și conduitei elevilor din grupul ţintă, acordare de sprijin pentru implementarea strategiilor prin activităţi de consiliere, identificarea unor soluţii optime, stabilirea, împreună cu directorul/ membri ai grupului de lucru a acţiunilor/ măsurilor reglatoare viitoare.

 

 

*                  Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală)

 

Activitatea A.2.9. a avut ca obiectiv crearea unor rețele de colaborare între școlile din proiect și între școli și comunitățile în care    acestea se află, cu scopul de a face schimb de bune practici, a se sprijini reciproc, a disemina modele de succes și a crește implicarea factorilor comunitari în acțiunile de prevenire a abandonului școlar.

 

Rezultatele activității sunt demersuri inovatoare la nivelul sistemului de învățământ și constau în dezvoltarea a 40 de rețele la nivel de comunitate (20 în județul Dâmbovița și 20 în  județul Ilfov) și a 4 rețele la nivel regional. Rețelele create la nivel de comunitate sunt formate din câte 3 unități școlare și cel puțin 3 instituții din comunitatea locală (câte una pentru fiecare școală).

 

Rețelele au funcționat cu activități lunare în perioada noiembrie 2011 - decembrie 2012, conform unor grafice proprii care au inclus și trei schimburi de bune practici și diseminare de modele de succes  privind prevenirea abandonului școlar. În cadrul acestor schimburi, membrii grupurilor de lucru din școlile partenere au postat pe portal exemple de activități, documente, tehnici, metode etc. utilizate la nivelul școlilor și care s-au dovedit de succes în demersul de prevenire a abandonului școlar și au condus la îmbunătățirea frecvenței, progres la învățătură, optimizarea relațiilor între elevi, între  elevi și profesori, implicarea părinților, sprijinul acordat de instituții din comunitatea locală etc.

 

La activitățile organizate în cadrul rețelelor au participat elevii din grupul țintă al proiectului, alți elevi ai școlii, profesori și membri ai comunităților locale. Fiecare rețea are un forum special pe portalul proiectului în care elevii și profesorii din școlile membre ale rețelei au putut comunica și posta diverse produse ale activităților – desene, postere, fotografii, reflecții etc.

În perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013 s-au finalizat activitățile din cele 40 rețele de colaborare între școli și comunitățile locale. Pe portalul proiectului, http://portal.zidezi-lascoala.ro, în secțiunea forumuri au fost postate descrieri ale activităților și imagini cu produse ale acestora. Obiectivele activităților desfășurate în rețelele de colaborare au vizat facilitarea comunicării între instituții școlare care se confruntă cu o problemă comună – cea a riscului de părăsire timpurie a școlii, schimbul de informaţii privind problematica prevenirii abandonului școlar, împărtășirea de bune practici, inițiative valoroase, materiale etc. care vizează prevenirea abandonului școlar.

 

Dezvoltarea portalului cu funcţionalităţi multiple

 

            Portalul are rol de suport în derularea activităților din programul Școală după școală, de facilitare a procesului de consiliere și învățare a elevilor, prin accesul la resurse digitale de învăţare și consultarea de materiale.  Portalul a permis realizarea consilierii online pentru elevi „Prietenul meu de la distanță”, a facilitat comunicarea în timp real cu experți și colegi, comunicarea între elevi și părinții plecați în străinătate, crearea unei comunități online de colaborare între școli, schimbul de informații, best practice, instrumente, materiale între profesori.

            Activitatea vizează gestionarea/configurarea conturilor utilizatorilor la solicitarea acestora, gestionarea activității rețelelor comunitare în cadrul portalului în secțiunile specifice, prin toate sesizarile primite direct sau prin intermediul centrului de suport pus la dispoziția tuturor utilizatorilor prin adresa suport@zidezi-lascoala.ro, precum și mentenanța portalului, a platformei elearning și a serverelor ce ruleaza aplicația.

            Caracterul inovator al utilizării portalului rezidă în faptul că acesta reprezintă un instrument de învățare care utilizează metode educative  alternative, portalul constituie de asemenea un spațiu de comunicare între profesori, elevi, consilieri, părinți, un spațiu în care are loc schimbul de experiență la nivel local și regional, fiind în același timp un instrument util de comunicare între profesori - părinți, părinți - copii.

Lunar, au avutloc activități în cadrul fiecărei rețele la care participă elevii din grupul țintă al proiectului. La finalul fiecărei luni, pe portalul proiectului http://portal.zidezi-lascoala.ro/ au fost descrise activitățile desfășurate și postate fotografii, prezentări power-point, filmulețe din timpul  activităților.

           

Pilotarea programului Şcoală după şcoală (SDS)

 

Programul Şcoala după şcoală a oferit sprijin şi asistenţă educaţională pentru copiii proveniţi din medii ce predispun la părăsirea timpurie a şcolii, la marginalizare şi excluziune socială. Activităţile desfășurate în cadrul programului au îmbunătățit performanțele şcolare ale elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, ale celor proveniți din familii defavorizate, ai căror părinţi au un nivel de educaţie scăzut şi care obişnuiesc să retragă copiii de la şcoală, din familii care nu au putut asigura supravegherea necesară pregătirii copiilor pentru şcoală, cu un coeficient ridicat de risc pentru evoluţia copilului.

Programul a asigurat accesul elevilor din ciclurile primar şi gimnazial aflaţi în situaţii de risc, la un program educaţional alternativ cu caracter remedial şi/sau recreaţional, cu efecte pozitive asupra dezvoltării unor deprinderi de muncă intelectuală, ca premisă a dezvoltării capacităţii de învăţare autonomă şi creşterea interesului pentru învăţare.

Organizarea programului a presupus:

                      10 şcoli care au pilotat Ş.D.Ş.

                      10 echipe locale de program constituite ;

                      70 de cadre didactice implicate;

                      Proceduri de constituire/reactualizare a grupelor de elevi , de informare a familiei si comunităţii ;

                      300 de elevi participanţi;

                      72 de zile de program;

                      4320 ore de program Ş.D.Ş.

                      21 600 pachete alimente pentru copii;                              

                      10 pachete resurse educaţionale - 1/scoală.

 

Structura programului Şcoala după şcoală:

-               sprijin în efectuarea temelor, activităţi remediale, de aprofundare (2 ore);

-               activităţi de socializare, recreative, dezvoltare personală, socioanimaţie, vizionare de filme educative, de utilizare a platformei e - learning, de comunicare online cu părinţii, după caz (1 oră);

-               masă de prânz.

 

Beneficiarii programului Şcoala după şcoală:

a. elevii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani aflaţi în situaţia riscului de părăsire timpurie a şcolii din motive psihologice, familiale, sociale, economice;

b. elevii cu posibilităţi materiale reduse care au beneficiat de sprijin material concretizat în hrană şi materiale educaţionale;

c. elevii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate cărora li s-a creat şi posibilitatea de a comunica online cu părinţii prin intermediul platformei IT.

 

Activităţile implementate în cadrul programului Şcoala după şcoală:

         - Activităţi de socializare şi de relaţionare;

         - Activităţi intelectuale/educaţionale, de efectuare asistată a temelor, de aprofundare a cunoştinţelor, de recuperare şcolară şi ameliorare a dificultăţilor în învăţare, de remediere comportamentală şi atitudinală.

         - Activităţi recreative, concepute ca situaţii de valorizare a aptitudinilor elevilor,  de recunoaştere şi apreciere a înclinaţiilor acestora, de afirmare a elevilor pentru educarea unei stime de sine în acord cu potenţialul fiecărui elev (concursuri, cercuri pe discipline, vizionarea de filme, efectuarea de vizite tematice, activităţi practice, activităţi manual, activităţi de educaţie plastică sau jocuri distractive cu valenţe educative, jocuri pentru dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei, activităţi de socioanimaţie).

 

Obiectivele activității au urmărit stabilirea nivelului de cunoștințe și deprinderi de muncă intelectuală a elevilor din grupul-țintă la începutul și sfârși


« înapoi