Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Conferința regională de diseminare a rezultatelor proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110
Data: 14.01.2013


 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în calitate de Beneficiar, a organizat în perioada 11 – 13 ianuarie 2013, la Sinaia, Conferința regională de diseminare a rezultatelor proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110 cu titlul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, proiect implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, CJRAE Dâmboviţa, CJRAE Ilfov, Fundația Dezvoltarea Popoarelor şi Albafor – Italia. Proiectul a debutat la 1 august 2010 și se va încheia la 31 ianuarie 2013.

Obiectivul general al proiectului a urmărit prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, din cele două județe, Dâmbovița și Ilfov, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.

 

Obiectivele  specifice au vizat asigurarea accesului a min. 1350 de copii aflaţi în situaţii de risc la un set complex de programe educaţionale alternative cu caracter remedial şi/sau recreaţional, formarea unui număr de cel puţin 300 cadre didactice pentru dobândirea de competenţe specifice de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar, precum și dezvoltarea capacităţii instituţionale a 40 şcoli de a proiecta şi implementa programe integrate de prevenire a abandonului şcolar, prin modalităţi specifice.

 

La conferință au participat 150 persoane, membri ai echipei de management al proiectului, reprezentanți ai partenerilor, membri ai echipelor de proiect din cele 40 de școli pilot din cele două județe, experți în proiect, inspectori școlari, inspectori școlari generali, generali adjuncți și inspectori școlari din alte județe ale țării.

     În cadrul lucrărilor conferinței, au fost prezentate bune practici identificate  în cadrul componentelor proiectului  Dezvoltare instituţională pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii și Școală după școală, experiențe de succes privind curriculum-ul programului Școală după școală și activitatea de consiliere a elevilor și părinților. Au fost prezentate, de asemenea, rezultatele proiectului în cadrul componentei Dezvoltarea unui  portal cu funcționalități multiple, bune practici de lucru cu copiii care au participat la Atelierele de vară, copii care nu au frecventat sau au avut o frecvență slabă la grădiniță și acum se află în clasa I, au fost analizate efectele monitorizării și evaluării în realizarea rezultatelor și indicatorilor proiectului.

 

În partea a doua a seminarului, activitatea a fost organizată pe ateliere moderate de membri ai echipei de implementare a proiectului, tematica acestora fiind următoarea:

 

Atelier 1: Analiza potențialului de sustenabilitate a proiectului

 

Atelier 2: Lecții învățate – provocările implementării proiectului

 

Atelier 3: Modalități de valorificare a rezultatelor proiectului la nivel județean și național

 

Atelier 4: Schimbări la nivelul elevilor ca urmare a participării la programul  Școală după școală

 

La finalul conferinței a fost prezentată publicația Călătoria spre o școală bună – ghid de management pentru dezvoltare instituțională în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii, punându-se accent pe beneficiile utilizării acesteia în unităţile de învăţământ care se confruntă cu problema abandonului şcolar.

 

Fiecare prezentare a fost urmată de intervenții ale participanților, de întrebări, răspunsuri, discuții, dezbateri, care au reliefat schimbările majore pe care proiectul le-a determinat în cele 40 de școli implicate în proiect: în cele mai multe școli riscul de abandon a scăzut considerabil la elevii din grupul ţintă, s-a înregistrat progres (frecvență/comportament/învățătură) la majoritatea elevilor cuprinși în programul Școală după școală, toate școlile au un Plan de dezvoltare instituțională care vizează printr-o țintă specifică reducerea abandonului școlar, mediul fizic școlar a fost îmbunătățit, programele de activități extrașcolare sunt mai atractive și în ele sunt cuprinși și elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii, activitatea echipelor manageriale este mai eficientă, există mai multe parteneriate cu comunitatea.

 

În intervențiile lor, participanții au apreciat modul de organizare a conferinței, precum și proiectul în totalitatea sa, care, având ca obiectiv prevenirea abandonului școlar, a oferit o imagine nuanţată asupra definirii, înţelegerii şi operării cu ceea ce experţii din domeniul educaţiei numesc acces la educaţie, participare şi progres şcolar şi social. In acest sens, proiectul a realizat o abordare integrată a intervenției asupra elevilor supuși riscului de părăsire timpurie a școlii și a dezvoltat politici, strategii, instrumente, programe educaţionale alternative, în vederea menținerii acestor elevi  în sistemul de educație. Valoarea adăugată a proiectului rezidă în creșterea capacității școlilor de a elabora și implementa politici și instrumente specifice prevenirii și diminuării abandonului școlar, în formarea profesorilor pe problematica învățării centrate pe elev, consilierea părinților pentru ameliorarea abilităților parentale, consilierea elevilor pentru dezvoltare personală și motivație pentru învățare, activităţi inovatoare cu caracter integrat, promovate prin programele Școală după școală, Atelierele de vară, consiliere la distanță, platforma online de învățare și de comunicare, în scopul menținerii în sistemul de educație a elevilor aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, creșterii interesului acestora pentru învățare și dezvoltării parteneriatului școală – comunitate.

           Participanții la conferință au evidențiat, de asemenea, faptul că multe din activitățile desfășurate în cadrul proiectului constituie exemple de bună practică, care vor fi continuate în școlile pilot și preluate de alte unități școlare din județ și din țară, în scopul prevenirii și diminuării riscului de abandon școlar, creșterii motivației copiilor cu risc de abandon școlar de a frecventa școala, consolidării relației școală-elev-părinte și au felicitat echipa de proiect  pentru munca deloc ușoară, dar plină de satisfacții, de a implementa activități al căror succes au presupus colaborare, coeziune, rezonanță afectivă, obstacole și soluții, participare, implicare, creativitate, expertiză.

Informații detaliate despre proiectul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii” și implementarea acestuia se găsesc pe site-ul proiectului, http://www.zidezi-lascoala.ro/


« înapoi