Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Seminarul regional de diseminare
Data: 14.01.2013


 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în calitate de Beneficiar, a organizat în perioada 09 – 11 ianuarie 2013, la Sinaia, Seminarul regional de diseminare a rezultatelor proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110 cu titlul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, proiect implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, CJRAE Dâmboviţa, CJRAE Ilfov, Fundația Dezvoltarea Popoarelor şi Albafor – Italia.

 

Obiectivul general al proiectului a urmărit prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, din cele două județe, Dâmbovița și Ilfov, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.

 

Obiectivele  specifice au vizat asigurarea accesului a min. 1350 de copii aflaţi în situaţii de risc la un set complex de programe educaţionale alternative cu caracter remedial şi/sau recreaţional, formarea unui număr de cel puţin 300 cadre didactice pentru dobândirea de competenţe specifice de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar, precum și dezvoltarea capacităţii instituţionale a 40 şcoli de a proiecta şi implementa programe integrate de prevenire a abandonului şcolar, prin modalităţi specifice.

 

La seminar au participat 100 persoane, membri ai echipei de management al proiectului, reprezentanți ai partenerilor, membri ai echipelor de proiect din cele 40 de școli pilot din cele două județe, experți în proiect, inspectori școlari, inspectori școlari generali, generali adjuncți și inspectori școlari din alte județe ale țării.

În cadrul lucrărilor seminarului, au fost prezentate rezultatele componentelor proiectului: Dezvoltare instituţională pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii, Școală după școală, Consilierea elevilor și a părinților, Dezvoltarea unui  portal cu funcționalități multiple, Atelierelor de vară cu copiii care nu au frecventat sau au avut o frecvență slabă la grădiniță, Monitorizarea și evaluarea proiectului.

În partea a doua a seminarului, activitatea a fost organizată pe ateliere, tematica acestora fiind următoarea:

Atelier 1: Probleme și provocări apărute în implementare și identificarea unor soluții viabile pentru derularea unor proiecte asemănătoare

Atelier 2: Sustenabilitate – cum pot fi utilizate sala, echipamentele,  tipurile de activități realizate și resursele umane formate prin proiect în beneficiul grupului țintă

Atelier 3: Sustenabilitate – soluții pentru încheierea de parteneriate și identificarea surselor de finanțare  în vederea asigurării durabilității proiectului, inclusiv a programului Școală după școală

La finalul seminarului a fost prezentată publicația Călătoria spre o școală bună – ghid de management pentru dezvoltare instituțională în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

Fiecare prezentare a fost urmată de intervenții ale participanților, de întrebări, răspunsuri, discuții, dezbateri.

Participanții și-au exprimat aprecierea privind atât modul de organizare a seminarului, cât și activitățile proiectului, activități care constituie nu numai soluții la problemele existente, ci și valoare adăugată, concretizată în creșterea capacității școlilor de a elabora și implementa politici și instrumente specifice prevenirii și diminuării abandonului școlar, formarea profesorilor pe problematica învățării centrate pe elev, consilierea părinților pentru ameliorarea abilităților parentale, consilierea elevilor pentru dezvoltare personală și motivație pentru învățare, activităţi inovatoare cu caracter integrat, promovate prin programele Școală după școală, Atelierele de vară, consiliere la distanță, platforma online de învățare și de comunicare, în scopul menținerii în sistemul de educație a elevilor aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, creșterii interesului acestora pentru învățare și dezvoltării parteneriatului școală – comunitate.

Informații detaliate despre proiectul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii” și implementarea acestuia se găsesc pe site-ul proiectului, http://www.zidezi-lascoala.ro/


« înapoi