Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Prezentarea proiectului „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”
Data: 23.09.2010


  „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

          Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a demarat la 1 august 2010 implementarea proiectului POSDRU  „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, în calitate de beneficiar.

          Pornind de la premisa ca şcoala este un factor de coeziune la nivel comunitar, proiectul propune o abordare integrată, strategică, a intervenţiei asupra elevilor supuşi riscului de abandon şcolar prin crearea capacităţii instituţionale a şcolilor de a dezvolta programe alternative pentru elevi, de a atrage factori locali care să sprijine fenomenul de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii, fiind o bază de bune practici pentru iniţiative viitoare.

          Prin obiectivele specifice,  proiectul răspunde nevoilor a 1350 de copii aflaţi în situaţii de risc, prin participarea la o varietate de programe educaţionale alternative cu caracter remedial şi recreaţional, care îi sprijină în formarea la nivel minimal a capacităţii de comunicare şi de relaţionare, în recuperarea decalajelor în învăţare, în facilitarea comunicării cu părinţii plecați în străinătate, prin instrumente digitale, în dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale. Proiectul urmăreşte, de asemenea, dobândirea de competenţe specifice de lucru de către cadrele didactice care lucrează cu copiii aflaţi în situaţii de risc, elaborarea Metodologiei de desfăşurare a Programului Şcoală după şcoală, a unor politici, instrumente, pe baza adecvării practicilor europene la specificul local.

          Valoarea adaugată a proiectului constă în creşterea capacităţii şcolilor de a elabora şi implementa politici şi instrumente specifice prevenirii/diminuării abandonului şcolar, în creşterea numărului de profesori participanţi la sesiuni de formare pentru îmbunătăţirea achiziţiilor despre învăţarea centrată pe elev, egalitatea de şanse, comunicare, nondiscriminare, în creşterea numărului părinţilor consiliaţi pentru ameliorarea abilităţilor parentale şi a numărului de copii consiliaţi pentru dezvoltare personală şi motivaţie pentru învăţare, prin activităţi inovatoare cu caracter integrat promovate de programele Şcoală după şcoală, Atelierele de vară, prin consiliere la distanţă şi platforma online de învăţare şi de comunicare.

 

Obiectivul general al proiectului: Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, din cele două regiuni, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.

 

Obiective specifice:

1. Asigurarea accesului a min. 1350 de copii (400 preşcolari care urmează să frecventeze clasa I şi 950 elevi din ciclurile primar si gimnazial) aflaţi în situaţii de risc, la un set complex de programe educaţionale alternative cu caracter remedial şi/sau recreaţional.

2. Formarea unui număr de cel puţin 300 cadre didactice pentru dobândirea de competenţe specifice de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.

 3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a 40 şcoli de a proiecta şi implementa programe integrate de prevenire a abandonului şcolar, prin modalităţi specifice, inclusiv prin formarea competenţelor a 160 cadre didactice cu atribuţii manageriale, de a elabora şi implementa strategii de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii, în parteneriat cu părinţii şi cu alţi factori interesaţi.

 

Activităţile proiectului:

 

            Rezultatele proiectului vor fi valorificate prin publicarea:

·         unui Ghid de management,

·         a Ghidului de bună practică,

·         a Pliantului copilului,

·         a Broșurii părinților,

·         prin postarea pe portal a experiențelor pozitive obținute de școli.

 

Rezultate așteptate:

A.1. Chestionare, studiu diagnostic, baze de date electronice.

A.2. 420 de persoane informate prin seminarii, rapoarte monitorizare seminarii, pachete informaţionale,  vizită de studiu, Ghid de management, sesiuni de formare Dezvoltare instituţională, 160 de persoane cu atribuţii manageriale formate, întâlniri facilitare, strategii, planuri operaţionale, proceduri, instrumente elaborate.

A.3. Portal conţinând lecţii interactive, jocuri, teste pentru elevi.

A4. Sesiuni de formare pentru implementarea Programului Şcoală după şcoală, sesiuni de formare pentru activităţi de animaţie socio-educativă; Metodologia de organizare şi funcţionare a Programului Şcoală după şcoală,  600 de elevi beneficiari ai Programului Şcoală după şcoală, 400 de elevi cu progres şcolar/frecvenţă îmbunătăţită, instrumente monitorizare internă, portofolii. 

A5. Sesiuni de formare pentru Programul Ateliere de vară.

A6. Broşura părinţilor şi Pliantul copilului.

A7. 100 de copii care beneficiază de  excursie, 100 de copii care beneficiază de  tabără.

A8. Schimb de experienţă între şcoli (film proiect, buletin informativ electronic, seminare,  conferinţe diseminare, Ghid de bune practici, pliante, afişe de informare şi publicitate, web-site proiect).

 

Perioada de desfăşurare: 01.08.2010 – 31.01.2013 (30 luni)

Parteneri: - Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov

-       Asociaţia Komunitas

-       Asociaţia Shotron

-       Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa

-       Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov

-       Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor - Filiala Dâmboviţa

-       ALBAFOR SPA Italia

 

Valoarea proiectului : 18099243.00 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă: 14448680.00 lei


« înapoi