Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Obiectivele proiectului


Obiectivul general:


Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de săracie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate din cele două regiuni, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.


Obiective specifice:


  1. Asigurarea accesului a minim 1300 elevi aflaţi în situaţii de risc, din ciclurile primar şi gimnazial, la un set complex de programe educaţionale alternative cu caracter remedial şi / sau recreaţional.
  2. Formarea unui număr de cel puţin 300 cadre didactice pentru dobândirea de competenţe specifice de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.
  3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a minim 40 şcoli implicate în proiect de a proiecta şi implementa programe complexe de prevenire a abandonului şcolar, pe baza unor strategii, proceduri şi instrumente elaborate în parteneriat cu părinţii şi cu alţi factori interesaţi din comunitatea locală.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific: Elaborarea şi implementarea de strategii, planuri de acţiune şi măsuri la nivel naţional şi multiregional pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie şi formare profesională iniţială a persoanelor expuse acestui risc al Axei Prioritare 2 „A doua şansa în educaţie”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, prin: dezvoltarea şi implementarea unor programe integrate de învăţare formală şi nonformală adaptate nevoilor elevilor, cu efecte asupra învăţării pe tot parcursul vieţii:


Atingerea obiectivelor propuse în proiectul de faţă va conduce la dezvoltarea şcolilor ca instituţii responsabile, capabile să actioneze la nivel strategic şi operaţional, astfel încât să asigure un demers coerent al tuturor factorilor comunitari, în scopul menţinerii elevilor în sistemul de învăţământ, creşterii nivelului de educaţie, cu efecte asupra formării profesionale şi creşterii ocupabilităţii, în concordanţă cu obiectivul general al Axei Prioritare 2.


Pe termen lung, grupul ţintă va beneficia de: